សូមស្វាគមន៍មកកាន់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យរួមពាក់ព័ន្ធវិស័យការងារ

ដើម្បីប្រើប្រាស់សេវាស្វ័យប្រវត្តិកម្ម ម្ចាស់រោងចក្រ សហគ្រាស ត្រូវ

ចុះឈ្មោះ | ចូលប្រព័ន្ធ

ដើម្បីប្រើប្រាស់សេវាស្វ័យប្រវត្តិកម្ម កម្មករនិយោជិត ត្រូវ

ចុះឈ្មោះ | ចូលប្រព័ន្ធ

កម្រងសេវាស្វ័យប្រវត្តិកម្មពាក់ព័ន្ធវិស័យការងារ


សម្រាប់ព័ត៍មានបន្ថែមក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាស្វ័យប្រវត្តិកម្ម សូមទំនាក់ទំនងតាមរយះ ៖

១២៩៧

ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ
ព្រឹក៖ ៨:00-១២:00
រសៀល៖ ១៤:00-១៧:៣០

អុីម៉ែល

support.services@mlvt.gov.kh