ការចុះឈ្មោះរបស់រោងចក្រ សហគ្រាស
សូមភ្ជាប់ឯកសារជា *.JPG, *.JPEG, *.PDF ដែលមានទំហំក្រោម 5MB
សូមភ្ជាប់ឯកសារជា *.JPG, *.JPEG, *.PDF ដែលមានទំហំក្រោម 5MB
អាសយដ្ឋានសហគ្រាស (ដូចក្នុងបណ្ណពន្ធប៉ាតង់ឆ្នាំចុងក្រោយ)
អាសយដ្ឋានអាជីវកម្ម
ព័ត៌មានម្ចាស់សហគ្រាស
សូមភ្ជាប់ឯកសារជា *.JPG, *.JPEG, *.PDF ដែលមានទំហំក្រោម 5MB
ព័ត៌មាននាយកសហគ្រាស
សូមភ្ជាប់ឯកសារជា *.JPG, *.JPEG, *.PDF ដែលមានទំហំក្រោម 5MB

លេខសម្ងាត់ត្រូវតែ៖

មានចំនួនយ៉ាងតិច 8 តួ មានតួអក្សរធំយ៉ាងតិចចំនួនមួយតួ ចន្លោះពី A ដល់ Z មានតួអក្សរតូចយ៉ាងតិចចំនួនមួយតួ ចន្លោះពី a ដល់ z មានលេខយ៉ាងតិចចំនួនមួយ មានសញ្ញាពិសេសយ៉ាងតិចចំនួនមួយ ដែលមានដូចជា (#?!@$%^&*-)
ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ សូមធានាអះអាងថាព័ត៌មានដែលបានបញ្ចូលខាងលើគឺពិតជាព័ត៌មានត្រឹមត្រូវនិងពិតប្រាកដ។ ក្នុងករណី ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ ផ្តល់ជូនព័ត៌មាននិងឯកសារមិនពិត នោះក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ នឹងបដិសេធលើពាក្យស្នើសុំចុះឈ្មោះនេះ ហើយខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ សូមទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់។