សម្រាប់ព័ត៍មានបន្ថែមក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាស្វ័យប្រវត្តិកម្ម សូមទំនាក់ទំនងតាមរយះ ៖

១២៩៧

ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ
ព្រឹក៖ ៨:00-១២:00
រសៀល៖ ១៤:00-១៧:៣០

អុីម៉ែល

support.services@mlvt.gov.kh