ការចុះឈ្មោះរបស់រោងចក្រ សហគ្រាស
សូមភ្ជាប់ឯកសារជា *.JPG, *.JPEG, *.PDF ដែលមានទំហំក្រោម 5MB
សូមភ្ជាប់ឯកសារជា *.JPG, *.JPEG, *.PDF ដែលមានទំហំក្រោម 5MB
ព័ត៌មានម្ចាស់សហគ្រាស
សូមភ្ជាប់ឯកសារជា *.JPG, *.JPEG, *.PDF ដែលមានទំហំក្រោម 5MB
ព័ត៌មាននាយកសហគ្រាស
សូមភ្ជាប់ឯកសារជា *.JPG, *.JPEG, *.PDF ដែលមានទំហំក្រោម 5MB
ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ សូមធានាអះអាងថាព័ត៌មានដែលបានបញ្ចូលខាងលើគឺពិតជាព័ត៌មានត្រឹមត្រូវនិងពិតប្រាកដ។ ក្នុងករណី ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ ផ្តល់ជូនព័ត៌មាននិងឯកសារមិនពិត នោះក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ នឹងបដិសេធលើពាក្យស្នើសុំចុះឈ្មោះនេះ ហើយខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ សូមទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់។